VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - projekt RenaissanceI. Úvodní ustanovení
1.1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností ZES Brno, a.s., se sídlem Sladovnická 4, 620 00 Brno, IČ: 49969510 nebo společností M.E.D.I.C.A. permanent care s.r.o. se sídlem Rudé armády 2, 40301 Dolní Zálezly, IČ 01911546. (dále jen "dodavatel") a druhými stranami (dále jen "objednatel") v rámci projektu Renaissance.
1.2. Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje výrobků, zboží a poskytování služeb dodavatele v rámci projektu Renaissance, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Vyloučit tyto podmínky lze pouze nahrazením obchodními podmínkami objednatele, a to tak, že podmínky objednatele budou přiloženy ke smlouvě či objednávce a písemně potvrzeny statutárním zástupcem dodavatele.

II. Vznik smluvního vztahu
2.1. Smluvní vztah je platný a účinný teprve podpisem smlouvy nebo potvrzením závazné objednávky objednavatele dodavatelem, pokud není v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.
2.2. Objednávka je závazná. V případě, že objednatel odstoupí od objednávky nebo již uzavřené smlouvy o dílo po uplynutí tří dnů od podpisu této objednávky nebo smlouvy o dílo, je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny uvedené v objednávce nebo smlouvě o dílo (bez DPH) a objednatel souhlasí s výší smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od doručení písemné výzvy dodavatele k její úhradě objednateli. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. Odstoupení od objednávky nebo smlouvy o dílo musí objednatel učinit písemnou formou a musí být doručeno dodavateli.
2.3. Obchodní vztah mezi smluvními stranami vzniká potvrzením vyplněné a podepsané objednávky objednavatele dodavatelem nebo uzavřením smlouvy o dílo.
2.4. Dodavatel má právo nepřijmout objednávku či smlouvu o dílo objednatele, zejména pokud je objednatel v prodlení s úhradou kupní ceny za předchozí dodávky zboží či služeb. Dále má dodavatel právo v případě opakovaného prodlení objednatele s úhradou kupní ceny, pozastavit veškeré dodávky objednateli, a to až do vyrovnání veškerých závazků objednatele vůči dodavateli.

III. Povinnosti objednatele
3.1. Objednatel je povinen předat podklady pro zpracování předmětu objednávky či smlouvy o dílo dodavateli spolu s podáním objednávky nebo při uzavření smlouvy o dílo, nejpozději však do 14-ti dnů od jejich podpisu, pokud není písemně stanoveno v objednávce či smlouvě o dílo jinak. V případě, že objednatel nedodá dodavateli podklady pro zpracování předmětu objednávky či smlouvy o dílo do termínu sjednaného v objednávce nebo smlouvě o dílo, je dodavatel oprávněn od této objednávky či smlouvy o dílo odstoupit a objednatel je potom povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny uvedené v objednávce nebo smlouvě o dílo (bez DPH). Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od doručení písemné výzvy dodavatele k její úhradě objednateli. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. V případě nekvalitní předlohy nebo nečitelného textu si dodavatel vyhrazuje právo provést vlastní úpravy dodaných podkladů. O této skutečnosti bude dodavatel objednatele písemně informovat. V případě nesouhlasu objednatele s provedenými úpravami dodavatele, je objednatel povinen zaslat objednateli do 3 dnů od doručení informace dodavatele o provedených změnách řádně provedou předlohu a čitelný text.
3.2. Objednatel je povinen předmět objednávky či smlouvy o dílo od dodavatele převzít. V případě odmítnutí převzetí předmětu objednávky či smlouvy o dílo trvá povinnost objednatele zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další případné náklady.

IV. Povinnosti dodavatele
4.1. Návrh prezentace zasílá dodavatel ke korektuře dle volby objednatele v objednávce či smlouvě o dílo buď jako datový soubor (barevný náhled) na e-mailovou adresu nebo poštou (černobílý či barevný náhled) na korespondenční adresu uvedenou v objednávce či smlouvě o dílo.
4.2. Nedodá-li objednatel do 7 dnů od doručení návrhu prezentace dodavatele objednateli či jiného termínu písemně sjednaného v objednávce či smlouvě o dílo dodavateli vyjádření k zaslané korektuře (návrhu prezentace), je dodavatel oprávněn považovat korekturu (návrh prezentace) za schválenou.
4.3. Případná nepřesnost v mapovém podkladu není důvodem k reklamaci správně zpracované prezentace objednatele.
4.4. Dodavatel je oprávněn změnit termín vydání produktu v případě zvýšeného zájmu o inzerci.

V. Forma úhrady
5.1. Objednatel může uhradit cenu sjednanou v objednávce či smlouvě o dílo buď proforma fakturou 100 % z hodnoty předmětu objednávky či smlouvy o dílo (základ daně + DPH), kdy mu bude daňový doklad vystaven zhotovitelem do 14-ti dnů po úhradě proforma faktury, nebo bude dodavatelem vystaven daňový doklad na předmět objednávky či smlouvy o dílo do 14-ti dnů po realizaci předmětu objednávky nebo smlouvy o dílo dodavatelem, pokud není písemně stanoveno v objednávce či smlouvě o dílo jinak.
5.2. V případě, že objednatel neuhradí cenu sjednanou v objednávce či smlouvě o dílo ve stanovené době splatnosti, je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny uvedené v objednávce nebo smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5% z celkové ceny uvedené v objednávce nebo smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení.
5.3. V případě vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky dodavatele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

VI. Ostatní ujednání
6.1. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání předmětu objednávky či smlouvy o dílo dopravci či převzetím předmětu objednávky či smlouvy o dílo objednatelem.
6.2. Zjevné vady je objednatel povinen písemnou formou reklamovat do 7 dnů po obdržení předmětu objednávky či smlouvy o dílo. Reklamace skryté vady musí být podána písemně do 7 dnů po jejím zjištění. K reklamované dodávce je dodavatel povinen se vyjádřit do 14-ti dnů. Tato lhůta vstupuje v platnost až po dodání písemného hlášení o vadném plnění. Při reklamaci je nutno udat přesný popis závady.
6.3. Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
6.4. Dodavatel si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.
6.5. Tyto podmínky jsou platné od 01.12.2014 a plně nahrazují předchozí znění.Všeobecné obchodní podmínky (projekt Renaissance) ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky
(projekt Renaissance)
ke stažení


_____________________________________________________________________________

- zpět na začátek stránky -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: