- Princip magnetoterapie -

Již od svého vzniku je život na Zemi pod vlivem elektrických a magnetických polí, bez jejichž
působení by nebyl vůbec možný. Kdyby neexistovalo magnetické pole země, nemohla by
do buňky vstoupit ani jediná molekula potřebných látek. Toto pole umožňuje látkovou
výměnu, přeměnu a vylučování zplodin v živé buňce. Tato skutečnost je známa již po tisíce
let, ale nejlepší důkaz poskytl kosmický výzkum.
Po prvních letech do vesmíru měli kosmonauti vážné zdravotní problémy. Mluvilo se tehdy
o "vesmírné nemoci". Za krátký čas se však zjistilo, že příčinou je nedostatek zemského
magnetického pole uvnitř kosmické lodi. Od té doby, co NASA zabudovává do kosmických
lodí generátory vytvářející umělé magnetické pole, je tento problém vyřešen.
Siločáry zemského pole mají severo-jižní směr a v současné době má zemský magnetismus
hodnotu přibližně 0,047 mT (militesla) což odpovídá ve starších jednotkách 0,47 G (Gaussů).
Jeho hodnota klesá od pólů směrem k rovníku a pulsuje denním i ročním rytmem. Alarmující
je skutečnost, že intenzita magnetického pole Země poklesla za posledních 500 let o 50%
a nadále klesá! Nemoci způsobené tímto poklesem jsou nazývány syndromem nedostatku
magnetického pole.
Umělé magnetické pole vzniká průchodem elektrického proudu vodičem nebo cívkou. Kolem
vodiče vznikají prstencové siločáry magnetického pole. Protéká-li vodičem pulsní elektrický
proud, vzniká v jeho okolí pulsní magnetické pole. Naopak, působí-li nějaké proměnné
magnetické pole na vodič, ale i na živou nervovou, svalovou či jinou buňku, objeví se zde
protékající elektrický proud. Tento jev se nazývá elektromagnetická indukce a hraje
významnou roli při vysvětlení vlivu magnetického pole na živý organismus.
Magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů
na lidský organismus. Jedná se tedy o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně
pulsující magnetické pole nízké frekvence. Elektrické proudy vyvolané pulsním magnetickým
polem mírně zvýší teplotu exponované tkáně, a to o 0,5 až 1 °C.


Více informací o magnoterapii najdete na stránkách: pulzni-magnetoterapie.cz


- zpět na začátek stránky -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: