- Vyjádření k projektu -


Domov pro osoby se zdravotním postižením - Srdíčko, Brno

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Srdíčko, Brno


Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních služeb, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace. Jestliže k takovéto situaci dojde, naše organizace si přeje, aby služby pro uživatele byli zajištěny na odborné úrovni, důstojně a v příjemném prostředí.

Centrum sociálních služeb, příspěvkové organizace, poskytuje pomoc a podporu založenou na individuálním přístupu, hodnotách demokracie, lidských právech a sociální spravedlnosti osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Brně. Naše příspěvková organizace zabezpečuje rozvoj materiálně technické základny zařízení služeb sociální péče, sociální prevence, odborného sociálního poradenství, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a provoz dalších účelových zařízení Města Brna.

Naším cílem je pomáhat uživatelům žít aktivní a důstojný život v zařízeních organizace za podpory jejich soběstačnosti, poskytovat sociální služby ve vysoké kvalitě a na vysoce odborné úrovni v souladu s individuálními potřebami osob v nepříznivé sociální situaci a dosáhnout jejich sociálního z ačlenění s podporou umožnit jim využívat přirozených vazeb s okolím.Vyjádření k magnetoterapii značky Renaissance ®

Naši klientelu tvoří dospělé osoby se zdravotním postižením, mentálně postižení s přidruženými vadami, proto jsme byli rádi, že v našem zařízení můžeme pomoci nejen v oblasti sociální, což je naší prioritou a zákonnou povinností, ale i v oblasti zdravotní, neboť chápeme, že tyto problémy naše klienty také sužují.

Využití magnetoterapeutického přístroje v našem zařízení pomáhá klientům zmírnit některé zdravotní potíže, jako bolestivé stavy, nebo slouží pro regeneraci. Přístroj pozitivně ovlivňuje navození dobré nálady a psychické pohody, což je u těchto osob neocenitelné.

Výhodou magnetoterapeutického přístroje je jeho snadná obsluha, malá hmotnost a skladnost. S přístrojem jsme velice spokojeni, jelikož jde o šetrnou léčebnou metodu, která nám pomáhá v péči o naše klienty.- zpět na hlavní stránku rubriky: Vyjádření k projektu -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: