- Zkušenosti s magnetoterapií -

Nemocnice - vyjádření primářů


LDN Nemocnice Milosrdných bratří

LDN Nemocnice Milosrdných bratří


Charakteristika oddělení:

Léčebna poskytuje péči chronicky nemocným občanům města Brna s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu a dosažení úplné či částečné soběstačnosti tak, aby se mohli vrátit do domácího prostředí.

Jsou přijímáni k hospitalizaci na základě doporučení ošetřujícího lékaře po odeznění akutního onemocnění nebo na základě doporučení praktického lékaře v případě postupného zhoršování zdravotního stavu v domácím prostředí. Nemocní jsou k hospitalizaci objednaní na základě žádosti. Tyto formuláře jsou k dispozici na sociálním oddělení léčebny.


Poskytujeme péči:

• léčebně ošetřovatelskou a rehabilitační, k obnovení nebo udržení mobility, stavy po úrazech, operacích, amputacích
• dlouhodobou odbornou ošetřovatelskou péči, převážně nemocní s chronickým onemocněním a stanovené diagnóze, například léčba ran
• paliativní péči – léčba bolesti a zmírňování příznaků nevyléčitelných nemocí, například onkologických onemocnění
• gerontopsychiatrickou péči

Léčebna má dvě pracoviště – LDN Polní 3 má 170 lůžek, umístěných v jedné budově, z toho je 60 lůžek následné rehabilitační péče a 110 lůžek ošetřovatelského typu. Druhé zařízení je léčebna Červený kopec se 73 lůžky ošetřovatelského typu rozmístěnými ve třech pavilonech. Spolu se správní budovou jsou umístěny v zahradě.


Primář: MUDr. Blanka Vepřeková


MUDr. Blanka Vepřeková


Vyjádření k magnetoterapii značky Renaissance:

Stále trvá zájem na komplexním poskytování péče nemocným s chronickým onemocněním nebo těm, kteří prodělali závažný poúrazový stav. Cílem je vždy obnovení soběstačnosti do stavu před onemocněním. V rámci prováděných rehabilitačních cvičení se uplatňuje také léčba pulzním magnetickým polem. Výhodou této léčby je, že může pokračovat v domácím prostředí.

Zejména vyšší věk nese ztrátu stability, nebezpečí pádů a omezení pohybových aktivit s rizikem upoutání na lůžko. V léčebně nemocnice Milosrdných bratří jsme zavedli uvážlivé podávání magnetoterapie v rámci léčebného plánu. Máme k dispozici magnetoterapeutický přístroj řady Renaissance.

Magnetoterapií můžeme ovlivnit celou řadu zdravotních potíží. V naší praxi jsme si ověřili, že může zmírnit bolesti, zejména kloubní bolesti u artrozy nosných kloubů, kde takto lze stabilizovat vazivovou tkáň, může odstranit zvýšené svalové napětí. Dosáhneme u nemocného také snížení spotřeby analgetik a protizánětlivých léků.

Dobře také působí na léčbu chronických ran - bércové ulcerace, dekubity. Uplatňuje se zde také protiedémové působení u chronické žilní insuficience nebo zlepšení prokrvení dolních končetin u ischemické choroby.


Při používání magnetoterapie musíme vyhodnotit celkový stav nemocného. Indikujeme ji v oblasti neurologie a úrazových stavů. Musíme vždy zvážit i kontraindikace, které tato metoda také má. Při dlouhodobém používání lze aktivovat regenerační schopnosti organismu.

Snažíme se vždy dosáhnout co nejvyšší kvality života ošetřovaného a vytvořit podmínky pro pohodu a spokojenost nemocného v naší léčebně, proto využíváme i možnosti magnetoterapie.


Primář LDN Nemocnice Milosrdných Bratří: MUDr. Blanka Vepřeková


Originál vyjádření: LDN Nemocnice Milosrdných bratří

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: